За повечето компании непрекъснато нараства отговорността да се спазват внезапните промени и новости във финансовото отчитане и понякога този процес отнема много време и ресурси на финансовите дирекции и отдели.

 

Регулаторните органи и организациите, отговарящи за промени в счетоводните стандарти, все още призовават за мерки след финансовата криза, свързани с въвеждането на редица нови стандарти, които  компаниите трябва да приложат. В същото време растат заплахите от регулаторни наказания за неспазване на изискванията. Тези тенденции в съчетание с все по-голямата сложност на бизнес моделите на компаниите, прави спазването на сроковете за докладване все по-голям проблем в днешно време.

 

Лицата и управляващите органи, пред които компаниите отчитат дейността си имат нарастващи изисквания към финансовите дирекции и отдели: прозрачност на оповестяването, алтернативни финансови показатели за проследяване на изпълнението и финансово отчитане, което превъзхожда  конкурентите. За финансовите директори и финансовите мениджъри разбирането за предстоящите промени в финансовите отчети е от ключово значение за гарантиране на доверието, което им гласуват органите на управление и регулаторите. Намирането и задържането на професионалисти, които да са в час с промените в стандартите за финансово отчитане, е предизвикателство и неоправдано висок разход, ако не ви трябват необходимите експертни познания целогодишно.

 

Какво предлагаме

Екипът ни съчетава широк опит в съответната индустрия и задълбочени технически познания, за да имат нашите клиенти нужната помощ и подкрепа. Поради опита ни с различни компании, ние можем да разпознаем какво може да се обърка при финансовото отчитане. Тези практически познания, съчетани със задълбоченото техническо познаване на МСФО и други законодателни актове, ни помагат да осигурим на клиентите достъп до експерт, който е готов да им помогне да балансират изискванията и предизвикателствата в рамките на своите екипи.

Нашите експерти работят както с компании от частния сектор, така и с организации от публичния сектор и имат секторна агностична насоченост. Обикновено клиентите са големи корпорации, средни предприятия и предприятия от обществен интерес.

 

Услугите ни включват:

  • оценка на въздействието и прилагане на нови стандарти като МСФО 9, МСФО 15, МСФО 16, МСФО 17
  • ангажименти за преминаване към друга база за отчитане, основно за преминаване от / към МСФО и НСС
  • преструктуриране в рамките на групата и оптимизация
  • счетоводни документи с техническа насоченост
  • консултации относно конкретни и специфични области на МСФО
  • изготвяне на наръчници със счетоводна политика и прегледи и актуализации на счетоводната политика
  • специализирани обучения за конкретни индустрии или съобразени с конкретни организации
Силвия Динова
Регистриран одитор, Ръководител отдел "Одит"
Силвия Динова