article banner

Доклади за прозрачност

Доклади за прозрачност

В основата на всяка наша дейност е ангажираността ни  за предоставяне на качествени услуги. Докладът за прозрачност има за цел да информира всички заинтересовани страни, инвеститори и потенциални партньори за нашата ангажираност за предоставяне на качествени одиторски, консултантски и данъчни услуги.

Докладът съдържа детайли относно процесите и практиките за осигуряване на контрол на качеството, независимост и обективност, за възнаграждението на съдружниците и управлението на компанията, правилата за членство в глобалната мрежа от фирми и нашите ценности и принципи.

Докладът се публикува ежегодно и предоставя информация относно правната структура и дейността на фирмата, корпоративното управление, системите за независимост и осигуряване на контрол на качеството.

Прозрачността по отношение на одиторските дружества е ключов елемент, който укрепва доверието на световните капиталови пазари в одитния процес и Грант Торнтон ООД ще продължи да изпълнява своята роля в създаването на една по-отговорна и стабилна счетоводна професия.

Настоящият доклад за прозрачност се публикува като част от разширената рамка за прозрачност, изисквана съгласно чл.62 от Закона за независимия финансови одит, в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2006/43 относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес. Този доклад е одобрен от съдружниците на Грант Торнтон ООД.

 
Доклад

Последен доклад за прозрачност

прочетете доклада