article banner

Одиторски услуги

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ОДИТ"

Силвия Динова

+359 887 103 423

Днешният глобален пазар непрекъснато се променя и се развива, но динамичните предприятия са гъвкави и адаптиращи се към околната среда. Одитът и финансовото отчитане продължават да бъдат приоритет, защото, ако не са извършени правилно, последствията са много сериозни. Стриктното отчитане в комбинация с независимото мнение дават увереност на компаниите, които работят в посока на открит и прозрачен растеж.

Навигирането в тази постоянно променяща се регулаторна среда изисква индивидуален и адаптивен подход, съобразен с вашите специфични нужди и съсредоточен върху справянето с основните ви предизвикателства и рискове. Независимо дали става въпрос за местен или глобален одит, това е нашият подход към клиентите.

Както вашата, така и нашата репутация е изградена върху качеството на работата, която извършваме. Одиторският процес, изпълняван от Грант Торнтон, е нещо повече от стандартна процедура за спазване на регулаторните изисквания. Одитът също така е способ, с който да се подобрява бизнеса, да се идентифицират и разрешават важни проблеми и  да се добавя стойност.

Нашият одиторски процес включва отделянето на достатъчно време за получаване на разбиране на бизнеса ви, включително на източниците на приходи и ключовите рискове. В допълнение ние прилагаме глобалната методология за одит на Грант Торнтон, която използва най-новите технологии за ефективно и ефикасно провеждане на одита. По време на одита нашите клиенти комуникират с едни и същи членове на екипа и са информирани текущо в хода на извършвания одит.

Ние одитираме над 250 компании годишно – от най-големите предприятия от обществен интерес до малките и средни предприятия (МСП).

Независимо къде се намират одитираните дружества, нашите специалисти ще стигнат до тях, за да им предоставят одиторски услуги на очакваното експертно ниво. Ние всеки път отговаряме на предизвикателствата на нашите клиенти с висококачествени и технически решения, добавящи стойност за бизнеса ви.

Кои сме ние:

  • петото по големина одиторско дружество в България
  • услуги за най-голям брой предприятия от обществен интерес
  • едно от одиторските дружества в България с най-много регистрирани одитори и сертифицирани  експерти

Ние извършваме одиторски услуги и всички други услуги за изразяване на сигурност на компании от частния сектор, публичния сектор и международни компании от различни индустрии.

Ние можем да ви предоставим съвременни одиторски услуги и свързани по съдържание услуги, сред които:

  • задължителен одит
  • доброволен одит
  • докладване до групови одитори относно финансова информация на компонентите
  • ангажименти за компилиране на финансова информация
  • експертни съвети относно финансовото отчитане по МСФО, НСС и др.