Публичен сектор

Отдел „Публичен сектор“ отговаря за подготовката и изпълнението на всички ангажименти, свързани с извършване на одит на изпълнението на политиките на ЕС и изразходването на средства от ЕС по Оперативните програми, ФАР, ИСПА (включително в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, рибарството, околната среда, климата, здравеопазването, храна, транспорт, енергетика, обществена политика, регионално и териториално развитие, социално включване, туризъм, финансови инструменти, управление на публичния сектор, откриване на индикатори за измами и др.), Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, проекти, финансирани със заеми от ЕБВР и др.

Нашите експерти притежават богат опит в извършването на одиторски услуги за даване на разумна увереност по отношение на ефективността и ефикасността на процесите по управление на риска, контрола и управлението, както и спазването на законите, политиките и процедурите в държавните институции на Република България (министерства и общини) и някои чуждестранни посолства на територия на Република България, сертификационни одити, одити на изпълнението, одити за съответствие и др.

Предвид разнообразния характер и високата сложност на услугите в публичния сектор, експертите от отдела работят в тясно сътрудничество с други отдели в Грант Торнтон България.

Услуги за изразявяне на увереност

Ние предоставяме следните услуги за изразяване на увереност:

  • Одит на проекти, финансирани от фондове на ЕС или други програми (вътрешни и външни);
  • Сертификационни одити;
  • Одити на изпълнението;
  • Одити на съответствието;
  • Одити на системите;
  • Верификации и др.

 

Консултантски услуги

Ние предлагаме следните консултантски услуги:

  • Правни анализи;
  • Оценка на ефективността, ефикасността и икономичността на операциите;
  • Функционални анализи и др.

 

 

Георги Петков
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ"
Георги Петков
Георги Петков
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ"
Георги Петков
Акценти

Вижте най-новите акценти в областта на корпоративните и данъчни услуги