Процесът на одита и отчитането към регулаторните органи е повече от спазване на изискванията за Грант Торнтон. Той също така е инструмент за подобряване на бизнеса, който идентифицира и решава важните проблеми и добавя стойност.

 

Членовете на екипа ни имат дълбоки познания във всички аспекти на одита и спазването на нормативните изисквания и имат сериозен опит в извършването на ангажименти за:

  • изготвяне на доклади за съответствие относно регулаторни изисквания на надзорните органи
  • извършване на преглед на качеството на активите на банките (AQR)
  • извършване на преглед на баланса на застрахователни компании (IBSR)
  • извършване на преглед на активите на пенсионните фондове (PFAR)
  • еднократни прегледи на системите и контролите
  • доклади от извършени договорени процедури
  • други регулаторни одити и одити на съответствието, свързани с безвъзмездни средства, сертифициране, съответствие и др.

 

В основата на нашия подход е убеждението, че надеждните доклади до регулаторните органи стигат до същината на конкретните причини за дадени оперативни и счетоводни съществени факти и въпроси, описват предизвикателствата, свързани със спазването на изискванията, и предоставят изпълними и ефективни препоръки.

Като част от нашия процес на регулаторно докладване, отделяме време за разбиране на бизнеса, включително на неговите генератори на приходи и ключови рискове. След това прилагаме методологията и подхода на Грант Торнтон, които са базирани на най-новите технологии за извършването на ефективен и ефикасен  процес за изпълнение на ангажимента и докладваме резултатите на заинтересованите страни. По време на изпълнението на ангажименти, свързани с докладване до регулаторни органи, нашите клиенти комуникират с едни и същи членове на екипа и са информирани текущо в хода на извършваната проверка.

Екипът ни изготвя доклади за регулаторни цели, които са надеждни, точни и дават практически и изпълними препоръки.

Силвия Динова
Регистриран одитор, Ръководител отдел "Одит"
Силвия Динова