Ключов елемент в нашата глобална одиторска методология е използването на авангардни технологии. По-специално, ние използваме интегриран набор от софтуерни приложения, известни като пакета Voyager.

Този набор от инструменти включва следните елементи:

 

Voyager

Voyager е софтуер, който помага на нашите одиторски екипи да идентифицират рисковете за финансовите отчети и да оценят ефективността на съществуващите процеси и вътрешен контрол за намаляване на тези рискове. Софтуерът също помага на екипите ни да документират, оценяват и тестват вътрешния контрол и да предлагат стратегии за подобряване на системите за вътрешен контрол.

 

TBeam

Това е софтуер, напълно интегриран с Voyager, с помощта на който от оборотна ведомост се генерират справки и работни документи. TBeam помага на нашите екипи:

  • автоматично да актуализират пояснителните бележки след промени в оборотната ведомост,
  • да извършват аналитични процедури,
  • да оценяват ефекта от отклонения и потенциални счетоводни грешки,
  • да създават стандартни и персонализирани работни файлове.

 

IDEA

Нашите одитори използват специален софтуер за извличане и анализ на данни, IDEA, който позволява на екипа да анализира големи бази данни с финансова информация. Използвайки IDEA, можем да получим достъп до такива данни за секунди, спестявайки време и пари на нашите клиенти.

 

Pentana checker

Това е софтуер за анализ на адекватността и пълнотата на оповестяванията във финансовите отчети съгласно изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.