Грант Торнтон ООД  в България е дружество член на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид (ГТИЛ). Поради това ние прилагаме глобалната методология за одит на ГТИЛ, която включва процедури, които насочват усилията ни към онези области от вашия бизнес и процеси на финансово отчитане, които представляват най-голям риск.

Нашият одиторски подход се ръководи от правила и процедури, които гарантират спазването на Международните одиторски стандарти, Международните стандарти за контрол на качеството и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

 

Защо Грант Торнтон?

Нашите одиторски екипи се състоят от висококвалифицирани служители с модерни технически познания и солиден опит в одита. Освен това в ГТИЛ има установени форми на комуникация, съгласно които фирмите-членове се консултират с одитори специалисти в други фирми-членове в цялата международна организация, както и с Комитета по МСФО на ГТИЛ.

Одитният ни подход не само ни дава достатъчна увереност, че финансовите отчети дават вярна и честна представа, но също така ни позволяват да разберем в дълбочина дейността на бизнеса ви и финансовите му измерители. В този смисъл нашите специалисти могат да ви бъдат полезни с препоръки, които да отключат потенциала ви за растеж и развитие.

Нашата одиторска методология и софтуерни приложения са обект на преглед и оценка постоянно, за да се осигури спазването на Международните одиторски стандарти и ежегодно се извършват софтуерни актуализации.

В допълнение към нашите собствени вътрешни процедури за контрол на качеството и в съответствие с изискванията на глобалната мрежа, всяка фирма-член е обект на преглед за контрол на качеството от страна на Грант Торнтон Интернешънъл чрез програма, провеждана периодични. Този преглед е систематична проверка на качеството на одиторските процедури на фирмите-членове и се извършва най-малко веднъж на три години от независими и подходящо квалифицирани партньори и мениджъри от други фирми-членове под цялостния надзор на ГТИЛ.

 

Нашите услуги

Един от ключовите елементи, които допринасят за високото качество на услугите, които предлагаме, е развитието на иновативни технологии и софтуерни програми. Ние вярваме, че високотехнологичните технологии създават ефективно обслужване на достъпни цени. Нашите одиторски софтуерни приложения (Voyager, TBeam, IDEA и др.) са базирани на иновативни компютърни технологии, които могат да бъдат приспособени към специфичните нужди и характеристики на всяка организация. Предлаганите услуги се състоят от:

  • Задължителен одит на годишни финансови отчети, изготвен в съответствие с МСФО или НСС
  • Одит на консолидирани финансови отчети
  • Одит/ преглед на междинни финансови отчети
  • Преглед на финансовите отчети
  • Одит на финансовите отчети, изготвен в съответствие със специалните рамки
  • Ангажименти за извършване на договорени процедури (МСССУ 4400)
  • Ангажименти за съответствие (МСАИС 3000).
Силвия Динова
Регистриран одитор, Ръководител отдел "Одит"
Силвия Динова