article banner

Ограничение на отговорността

Грант Торнтон ООД (България) - “Грант Торнтон“ е фирмата, под чието наименование дружествата-членове на мрежата Грант Торнтон извършват одиторски услуги, данъчни консултации и консултантски услуги за своите клиенти и/или се отнася за едно или повече дружества-членове в зависимост от контекста.

Грант Торнтон ООД (България) е дружество-член на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид. Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид и дружествата-членове не са дъщерни дружества с международно участие. Всяко дружество-член е отделно юридическо лице.

Отделните дружества-членове предоставят съответните услуги. Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид не предоставя услуги на клиенти.

Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид и дружествата-членове не са агенти на останалите дружества и не се задължават взаимно, и не са отговорни за действията или бездействията на друго дружество-член. 

Името „Грант Торнтон“, логото на Грант Торнтон, включително Мобиус символът и мотото „Instinct for Growth“ са търговски марки на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид. Всички авторски права, свързани с тях, са собственост на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид, включително авторските права за логото на Грант Торнтон; всички права са запазени.