Променящият се пейзаж

Енергийните пазари в световен мащаб са подложени на големи промени. Грант Торнтон може да ви помогне да разберете и да се ориентирате в предизвикателствата и да сте сигурни, че имате необходимите решения, за да се възползвате от възможностите за отключване на потенциала си за растеж.

Защо Грант Торнтон?

Знаем, че всеки клиент има различно разбиране за "добавената стойност" на получените одиторски услуги. За да сме сигурни, че получавате най-високото качество на услугата, ние ще създадем екип, включващ експерти, които добре познават сектора на енергетиката и природните ресурси. Нашите висококвалифицирани служители не само ще допринесат качествено за извършването на одита, но и ще имат възможност да ви предоставят наблюдения и констатации по теми, които са важни за вас и които ще допринесат за развитието, оптимизирането и подобряването на Вашия бизнес.

Грант Торнтон България отдавна е утвърден доставчик на услуги за компании в енергийния сектор в България с широка клиентска база. Наши клиенти са били и продължават да бъдат голяма част от дружествата в сектор енергетика, вкл. най-големият енергиен холдинг в България, заедно с неговите структурни единици, които са основната движеща сила на енергийните подсектори – добив и пренос на газ, производство, пренос и разпределение на електрическа, ядрена, топло и водноелектрическа енергия.

Нашите ангажименти покриват широка гама от услуги, включително одит и преглед на финансови отчети на енергийните дружества, консултантски услуги, в т.ч. сложни финансови сделки с ефект както върху енергийния сектор, така и върху икономиката на страната; договорени процедури по различни енергийни проекти с национално и европейско значение, финансирани, както от Европейската Комисия, така и от Република България. Последният ни успешен проект беше цялостен преглед на счетоводната политика на енергийни компании, с акцент върху разработването и внедряването на политика в съответствие с новите счетоводни стандарти МСФО 9 и МСФО 15 и очакваните ефекти от влизането в сила на МСФО 16.

 

Ние можем да ви помогнем чрез:

  • предоставянето на качествени одиторски и консултантски услуги
  • данъчни и аутсорсинг услуги
  • структуриране на сделките, свързани с вливания, придобивания, продажби и други подобни сложни механизми
  • моделиране на капиталови проекти и контролиране на оперативните разходи
  • внедряване на нови подходи и технологии
  • създаване на стабилна рамка за управление и управление на риска

 

Емилия Маринова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ДАНЪЦИ И АУТСОРСИНГ"
Емилия Маринова
Емилия Маринова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ДАНЪЦИ И АУТСОРСИНГ"
Емилия Маринова
Акценти

Вижте най-актуалните акценти от областта на енергетиката и природните ресурси