Вашата фирма извършва вътрешногрупови трансгранични доставки. Но вашият метод за ценообразуване "в разумни граници" ли е? Отговаряте ли на изискванията на българската данъчна администрация за съпровождаща документация?

Трансферното ценообразуване е област, която засяга повечето мултинационални компании. Данъчните власти по целия свят се концентрират все повече върху ценообразуването и политиките за трансферно ценообразуване, прилагани от мултинационалните компании.

 

Например българската данъчна администрация би искала да знае, защо реализирате високи приходи в други държави и дали същите не са в резултат на труд положен в България.

На практика виждаме, че данъчните власти в различните страни ще поискат адекватна обосновка за ценообразуване, което прилагате, защото всяка държава иска своя "справедлив дял" от корпоративните Ви данъци.

 

Насоки за трансферно ценообразуване

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейският съюз изготвят все повече и по-обширни насоки за трансферното ценообразуване. Поради това националните правила за трансферно ценообразуване стават по-строги – българската данъчна администрация изисква обширна документация за трансферно ценообразуване при проверки и може да налага глоби, ако множеството разпоредби не са изпълнени.

 

Този засилен акцент върху трансферното ценообразуване поставя по-голяма нужда от вътрешната организация и прецизно отчитане. Това е така, защото тежестта на доказване за коректността на ценообразуването е във Вас, като предприемачи.

 

Стратегия за трансферни цени

Много е важно да се приложи добра стратегия за трансферното ценообразуване и да се разполага с достатъчно документация по темата, за да се оправдае разпределението на печалбата във групата, дори ако ефективната данъчна тежест на ниво група е "висока"!

 

Нашите услуги

Ние можем да Ви помогнем със:

  • изготвяне на пълна документация за трансферното ценообразуване;
  • преглед на съществуваща документация и политики за трансферно ценообразуване;
  • разпределението на печалбата във Вашата група.

Освен това можем да Ви окажем съдействие и да Ви консултираме относно минимизирането на рисковете при избора и разработването на Вашите модел и политика на трансферно ценообразуване.

Виктор Бакалов
ръководител на отдел Данъчни консултации
Виктор Бакалов