article banner

Услуги, свързани с трансферно ценообразуване

Вашата фирма извършва вътрешногрупови трансгранични доставки. Но вашият метод за ценообразуване "в разумни граници" ли е? Отговаряте ли на изискванията на българската данъчна администрация за съпровождаща документация?

Трансферното ценообразуване е област, която засяга повечето мултинационални компании. Данъчните власти по целия свят се концентрират все повече върху ценообразуването и политиките за трансферно ценообразуване, прилагани от мултинационалните компании.

 

Например българската данъчна администрация би искала да знае, защо реализирате високи приходи в други държави и дали същите не са в резултат на труд положен в България.

На практика виждаме, че данъчните власти в различните страни ще поискат адекватна обосновка за ценообразуване, което прилагате, защото всяка държава иска своя "справедлив дял" от корпоративните Ви данъци.

 

Насоки за трансферно ценообразуване

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейският съюз изготвят все повече и по-обширни насоки за трансферното ценообразуване. Поради това националните правила за трансферно ценообразуване стават по-строги – българската данъчна администрация изисква обширна документация за трансферно ценообразуване при проверки и може да налага глоби, ако множеството разпоредби не са изпълнени.

 

Този засилен акцент върху трансферното ценообразуване поставя по-голяма нужда от вътрешната организация и прецизно отчитане. Това е така, защото тежестта на доказване за коректността на ценообразуването е във Вас, като предприемачи.

 

Стратегия за трансферни цени

Много е важно да се приложи добра стратегия за трансферното ценообразуване и да се разполага с достатъчно документация по темата, за да се оправдае разпределението на печалбата във групата, дори ако ефективната данъчна тежест на ниво група е "висока"!

 

Нашите услуги

Ние можем да Ви помогнем със:

  • изготвяне на пълна документация за трансферното ценообразуване;
  • преглед на съществуваща документация и политики за трансферно ценообразуване;
  • разпределението на печалбата във Вашата група.

Освен това можем да Ви окажем съдействие и да Ви консултираме относно минимизирането на рисковете при избора и разработването на Вашите модел и политика на трансферно ценообразуване.

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ДАНЪЦИ И АУТСОРСИНГ"

Емилия Маринова

+359 885 826 620

Научете повече