article banner

Доклад за прозрачност 2017

Доклад за прозрачност 2017

В основата на всяка наша дейност е ангажираността ни  за предоставяне на качествени услуги. Докладът за прозрачност има за цел да информира всички заинтересовани страни, инвеститори и потенциални партньори за нашата ангажираност за предоставяне на качествени одиторски, консултантски и данъчни услуги.

Този доклад обхваща периода 1.01.2017 до 31.12.2017, и съдържа детайли относно процесите и практиките за осигуряване на контрол на качеството, независимост и обективност, за възнаграждението на съдружниците и управлението на компанията, правилата за членство в глобалната мрежа от фирми и нашите ценности и принципи.

Докладът се публикува ежегодно и предоставя информация относно правната структура и дейността на фирмата, корпоративното управление, системите за независимост, осигуряване на контрол на качеството.

Прозрачността по отношение на одиторските дружества е ключов елемент, който укрепва доверието на световните капиталови пазари в одитния процес и Грант Торнтон ООД ще продължи да изпълнява своята роля в създаването на една по-отговорна и стабилна счетоводна професия.

Докладът за прозрачност се публикува като част от разширената рамка за прозрачност, изисквана съгласно чл.62 от Закона за независим финансови одит, в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) 537/2014 относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес.

Настоящият доклад за прозрачност се публикува като част от разширената рамка за прозрачност, изисквана съгласно чл.62 от Закона за независим финансови одит, в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) 537/2014 относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес. Този доклад е одобрен от съдружниците на Грант Торнтон ООД.

Ако искате да разберете повече, прочетете доклада за 2017 г. [ 2343 kb ]

Доклад

2017

Доклад за прозрачност

Прочетете доклада